Kompletné pravidlá súťaže „Hrajte o vinárske zážitky s Világi Winery“

 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Hrajte o vinárske zážitky s Világi Winery“ (ďalej aj len ako „súťaž“ a/alebo „promo akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:

B.C.INVEST, a.s.  
Štúrova 1090/7
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 36232645

(ďalej aj len ako „usporiadateľ“)

 

Organizátorom a technickým správcom súťaže je:

B.C.INVEST, a.s.  
Štúrova 1090/7
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 36232645  

(ďalej aj len ako „technický správca“)

 

 1. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 6.2.2023 do 31.3.2023 (ďalej aj len ako „čas konania súťaže“) v sieti čerpacích staníc Slovnaft na území Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „miesto konania súťaže“). Pre účely výberu výhercov je súťaž rozdelená do 8 súťažných týždňov, ktoré nezodpovedajú kalendárnym týždňom. Týmito súťažnými týždňami sú myslené nasledujúce obdobia (vždy od 00:00:00 daného dňa do 23:59:59 daného dňa) • 6.2.2023 – 12.2.2023 • 13.2.2023 – 19.2.2023 • 20.2.2023 – 26.2.2023 • 27.2.2023 – 5.3.2023 • 6.3.2023 – 12.3.2023 • 13.3.2023 – 19.3.2023 •  20.3.2023 – 26.3.2023 • 27.3.2023 – 31.3. 2023.

 1. Účasť v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby – spotrebitelia s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršie ako 18 rokov. (ďalej aj len ako "účastník") ; v opačnom prípade je organizátor oprávnený daného účastníka zo súťaže vylúčiť; prípadný nárok takého účastníka na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká. Z účasti na súťaži sú vylúčené aj osoby v pracovnom (alebo obdobnom) pomere k Usporiadateľovi alebo Technickému správcovi ako aj osoby príbuzné k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci, manželia alebo ďalšie osoby im blízke.

 

 1. Súťažný produkt

Súťažnými produktami sa rozumejú nasledujúce produkty usporiadateľa: • vína Világi Winery z radu Modern balance, 0,75 l v ľubovoľnom druhu, víno Világi Winery Mrs.& Mr. Frizzante, 0,75 l v ľubovoľnom druhu (ďalej aj len ako „súťažný produkt“).

 

 1. Účasť v súťaži

Pre účasť v súťaži musí účastník splniť všetky ďalej uvedené body:

 • v čase a mieste konania súťaže kúpiť aspoň 1 ks súťažného produktu (ďalej aj len ako „súťažný nákup“)
 • uschovať pokladničný blok preukazujúci súťažný nákup
 • zaregistrovať v čase konania súťaže svoj nákup na sutaz-vilagiwinery.sk (ďalej aj len ako „súťažný web“). K úspešnej registrácii prostredníctvom súťažného webu je účastník povinný vyplniť pravdivo všetky polia registračného formulára
 • Do registračného formulára účastník vypĺňa svoj e-mail, slovenské mobilné telefónne číslo, požadované údaje z pokladničného bloku (číslo BKP pokladničného bloku).
 • Ďalej je účastník povinný potvrdiť súhlas s pravidlami promo akcie a so spracovaním osobných údajov
 • Čestne prehlásiť, že má viac 18 rokov

Za účastníka, a teda aj vlastníka pokladničného bloku, je považovaná osoba, ktorej údaje boli vyplnené v registračnom formulári.

Registrácia na súťažnom webe nie je spoplatnená. Účastník je povinný uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje. Pokiaľ hoci len jedna z položiek registračného formulára nebude vyplnená pravdivými a/alebo úplnými údajmi, bude takýto účastník zo súťaže vylúčený. Pre účely vyhodnotenia súťaže je účastník identifikovaný na základe telefónneho čísla, ktoré uviedol v registračnom formulári. Účastníci súťaže, ktorí nesplnili podmienky účasti v súťaži alebo konali v rozpore s pravidlami súťaže, sú zo súťaže vyradení.

 

 1. Práva a povinnosti účastníka v súťaži

Účastníci sú tak oprávnení registrovať neobmedzené množstvo súťažných nákupov, ale smú použiť jednotlivý pokladničný blok iba na jednu registráciu. V prípade, že bude do súťaže zaslaný kód pokladničného bloku opakovane, jedným alebo viacerými účastníkmi, bude do súťaže zaradená iba prvá registrácia pokladničného bloku a na ostatné takéto registrácie nebude braný ohľad.

 • Každý zo súťažiacich je povinný starostlivo si uschovať všetky súťažné pokladničné bloky, na základe ktorých sa zúčastnil súťaže. Usporiadateľ alebo organizátor súťaže môže na odovzdanie výhry požadovať doloženie výherného pokladničného bloku. Usporiadateľ súťaže si môže za účelom kontroly kedykoľvek v priebehu súťaže, ako aj kedykoľvek po jej ukončení vyžiadať od súťažiacich súťažné pokladničné bloky zodpovedajúce všetkým registráciám, ktoré súťažiaci do súťaže zaslali; súťažiaci sú povinní na výzvu usporiadateľa také pokladničné bloky predložiť, inak môžu byť vylúčení zo súťaže, a to prípadne aj so spätným účinkom.
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane, a to s novým súťažným nákupom v čase trvania súťaže.
 • Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí súčasne splnia všetky stanovené podmienky.
 • Usporiadateľ súťaže má právo konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
 • Účastníci súťaže, ktorí nesplnili podmienky účasti v súťaži, alebo konali v rozpore s pravidlami súťaže, sú zo súťaže vyradení. Do vyhodnotenia súťaže ďalej nebudú zaradené registrácie, ktoré sú neúplne vyplnené, neobsahujú všetky údaje, či inak nespĺňajú stanovené podmienky.

 

 1. Výhry v súťaži

Usporiadateľ do súťaže vkladá nasledujúce výhry:

 • 1x degustačná večera vo vinárstve Világi Winery v Chľabe, spolu s ubytovaním pre 2osoby/1noc v hoteli: (ďalej aj len ako „pobyt“)
 • 2x poukaz na nákup vín Világi Winery v hodnote 100 € (ďalej aj len ako „poukaz“)
 • 10x degustačné balenie 3 vín Világi Winery
 • 20x degustačné balenie 2 vín Mrs.& Frizzante Világi Winery (ďalej aj len ako „balenie 2 vín Frizzante“)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru „pobyt“ v podobe poukážky/ voucheru na služby. - Výherca uplatní poukážku / voucher v súlade s pokynmi poskytovateľa, spôsobom, ktorý určí poskytovateľ pobytu / voucheru a v termíne jeho platnosti. Tieto pokyny budú výhercovi odovzdané spoločne s poukážkou / voucherom. - Výherca poukážky / voucheru je pre jej uplatnenie povinný akceptovať Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa poukážky / voucheru. - Hodnotu služieb alebo tovaru, ktoré výherca v rámci hodnoty poukážky / voucheru nevyčerpá, nie je možné vyplatiť v peniazoch. Služby alebo tovar, ktorý hodnotu poukážky / voucheru presiahnu, je výherca povinný doplatiť. Uplynutím doby platnosti poukážky / voucheru nárok na služby alebo tovar zaniká. - Hodnotu poukážky / voucheru treba vyčerpať naraz – v rámci jedného nákupu. Ďalšie uplatnenie poukážky / voucheru už nebude možné, ani keby jeho hodnota nebola vyčerpaná. - Poukážka / voucher nie je vystavená na konkrétnu osobu výhercu a je teda možné ju ďalej odovzdať tretej osobe. Poukážku/ voucher bude možné čerpať po dobu splatnosti, uvedenej na poukážke / vouchery.

 1. Výber výhercov

Výhercov výhier Világi Winery uvedených v bode 6. určí žrebovanie, ktoré prebehne v nasledujúcich termínoch. Do žrebovania budú zaradené všetky platne zaregistrované kódy pokladničných blokov (podľa čl. 4 týchto Pravidiel) zaslaných v priebehu daného súťažného týždňa. Za výhercu je považovaný účastník, ktorý vyžrebovaný kód pokladničného bloku do promo akcie platne zaregistroval. • 6.2.2023 – 12.2.2023 – žrebovanie: 13.2.2023 • 13.2.2023 – 19.2.2023 – žrebovanie 20.2.2023• 20.2.2023 – 26.2.2023 – žrebovanie 27.2.203 • 28.2.2023 – 5.3.2023 - žrebovanie 6.3.2023• 6.3.2023 – 12.3.2023 - žrebovanie 13.3.2023• 13.3.2023 – 19.3.2023 – žrebovanie 20.3.2023 •  20.3.2023 – 26.3.2023 – žrebovanie 27.3.2023• 27.3.2023 – 31.3. 2023 – žrebovanie 3.4.2023.

 • výhercu pobytu určí žrebovanie, ktoré prebehne tretí deň po ukončení súťaže, tj. 3.4.2023, v sídle technického správcu. Do žrebovania budú zaradené všetky platne zaregistrované kódy pokladničných blokov za celé obdobie súťaže (podľa čl. 4 týchto Pravidiel) a to bez ohľadu na to, či tieto kódy prípadne získali inú výhru v predošlých súťažných týždňoch, alebo nie. Za výhercu je považovaný účastník, ktorý vyžrebovaný kód pokladničného bloku do promo akcie platne zaregistroval.
 • všetci výhercovia sú povinní doložiť foto / scan súťažného pokladničného bloku najneskôr do 7 dní od oznámenia výhry. Inak nárok na výhru nevznikne a usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať v takom prípade náhradného výhercu.
 • výherca pobytu bude kontaktovaný na súťažnom telefónnom mobilnom čísle najneskôr do 10.4.2023. Technický správca oznámi výhercovi presný postup odovzdania výhry, ktorý je výherca povinný rešpektovať. O odovzdaní výhry bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť.
 • výhercovia ostatných cien budú kontaktovaní na súťažnom telefónnom mobilnom čísle v deň žrebovania.
 • pre vylúčenie pochybností platí, že neúspešní účastníci nebudú kontaktovaní žiadnym spôsobom.
 • pokiaľ sa nepodarí skontaktovať výhercov na súťažnom mobilnom telefónnom čísle do 14 dní od výberu výhercov, prepadá výhra usporiadateľovi. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať v takom prípade náhradného výhercu.
 • poukážky budú oprávneným výhercom odoslané prostredníctvom poštovej alebo kuriérnej služby, resp. budú doručované v elektronickej podobe na e-mail adresu, ktorou bol účastník registrovaný a zaradený do súťaže.

 1. Spoločné ustanovenia k výhram

Každý účastník môže vyhrať v priebehu súťaže max. 1 výhru od každého druhu (teda 1 x pobyt a 1 x poukaz na nákup vín v hodnote 100 € a 1 x degustačné balenie 3 vín a 1 x balenie 2 vín Mrs.& Mr. Frizzante“) 

 

Výhry budú odoslané oprávneným výhercom najneskôr do 60 dní od ukončenia súťaže. V prípade odoslania kuriérskou alebo poštovou službou Usporiadateľ odošle výhercovi výhru iba na adresu v rámci Slovenskej republiky.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za nedoručenie, oneskorenie, poškodenie či stratu zásielky s výhrou. Výhry, ktoré budú Usporiadateľovi vrátené ako nedoručené, prepadajú v prospech Usporiadateľa. 

Súťažiaci je povinný rešpektovať všetky podmienky na uplatnenie a užívanie výhry stanovené ich poskytovateľom a jeho podmienkami.

 1. Usporiadateľ súťaže neručí za žiadne problémy súvisiace s účasťou súťažiaceho v súťaži či uplatnením a prevzatím výhier ani za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie súťažných zásielok.

 

 1. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

 2. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak.

 3. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu podľa pravidiel náleží. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

 4. Vyobrazenie výhier na propagačných materiáloch je iba ilustratívne. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby vymeniť výhry za iné.

 5. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné porušenie daňovej povinnosti a/alebo povinnosti uviesť výhru v daňovom priznaní zo strany výhercu. Celková hodnota každej odovzdanej výhry v tejto súťaži bude uvedená na protokole odovzdanom spoločne s výhrou alebo v týchto pravidlách.

 6. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 7. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

 8. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť alebo skrátiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymeniť deklarované výhry za iné, najmä v prípade, keď mu neboli dodávateľom dodané tak, aby ich mohol v súlade s týmito pravidlami doručiť výhercom.

 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého súťažiaceho, pri ktorom bude mať podozrenie, že taký súťažiaci dosiahol svoju výhru v súťaži podvodným spôsobom alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

 1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj výslovný súhlas s jej pravidlami a s tým, že usporiadateľ je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom podobizne, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa počas 5 rokov od skončenia tejto súťaže.

 1. Účasť v súťaži, spracovanie osobných údajov a šírenie prejavov osobnostnej povahy
 2. a)
  Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník súťaže vyslovuje súhlas s týmito Pravidlami. Ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len Nariadenie).

  Účastník týmto vyhlasuje, že usporiadateľovi a spoločnosti B.C.INVEST, a.s., Štúrova 1090/7, 92901, Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36232645 (ďalej aj len ako „usporiadateľ“) udeľuje v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) úplný, výslovný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú spracovávané po dobu od začiatku súťaže do 10.4.2023.

   

  Budú spracovávané nasledujúce osobné údaje:

  - meno a priezvisko;

  - mobilné telefónne číslo;

  - e-mail adresa.

   

  Osobné údaje budú spracovávané za účelom:

  - vyhodnotenia súťaže;

  - odovzdania výhry prostredníctvom poštovej alebo inej kuriérnej služby;

  - kontroly splnenia podmienok súťaže;

  - obchodné a marketingové účely Usporiadateľa.


  b)
  Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba príslušnému spracovateľovi osobných údajov, ktorý pre Usporiadateľa osobné údaje spracováva. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia Účastníka súťaže sprístupnené, ledaže by povinnosť poskytnúť osobné údaje Účastníka vyplývala zo zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané len na uvedené účely a spôsobom nepoškodzujúcim Účastníka. Tento súhlas môže byť Účastníkom písomne odvolaný na kontaktnej adrese sídla Usporiadateľa.

  c)
  Účastník má v súlade s článkom 12 Nariadenia GDPR najmä tieto práva:

  - právo na informácie o správcovi osobných údajov a poverencovi na ochranu osobných údajov;

  - právo na informácie o účele spracovania osobných údajov;

  - právo na prístup k osobným údajom a informácii, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie;

  - právo podať sťažnosť;

  - právo na opravu osobných údajov;

  - právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý);

  - odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

  - právo na obmedzenie spracovania;

  - právo na prenosnosť osobných údajov;

  - právo vzniesť námietky;

  - všetky ostatné práva priznané Nariadením.


  d)
  Účastníci výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť v súlade s Občianskym zákonníkom, v platnom znení, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto, prípadne obrazový alebo zvukový záznam v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 5 rokov od ukončenia.

   

 1. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa § 20, zák. č. 428/2002 Z. z., t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa písomne odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich právnických a fyzických osôb, fyzické osoby spolupracujúce a osoby všetkým vyššie uvedeným blízke. Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.